Prasongo Obhinoy

Author :
Ashok Mukhopadhyay

Plays in the Book :
Prasanga Avinoy
Avinoyer Kotha
Avinoy Ritir Biborton Abong Stanislavski
Bishoy Brakhot
Brakhoter Natok : Avinater Bhumika
Mayee Lanfao : Stanislavaski : Brakhot
Avineta Sombhu Mitra
Utpol Dotter Avinoy
"He Somoy , Uttal Somoy " Ajit
Theaterer Khoje
Alok Bonam Alok

Price :
Rs. 120.00

Book Details :
A collection of eleven essays on Theatre in Bengali.

ISBN :
978-81-905669-7-1
s